Rusweb banner exchange

Начало - Рассылка - Болгария - Туризм - Бизнес - Услуги - Идеи - Интернет - Законы

Меню:

Рассылка

Болгария:

География
Въезд
Таможня
Язык

Природа
История
Население
Экономика
Уровень жизни
Работа
Зарплата

Промышленность
Гос.устройство
Деньги
Время
Електричество
Система мер
Телефон
Гор.транспорт
Авто-аренда
Сувенир
Деньги
Время
Електричество
Система мер
Телефон
Гор.транспорт
Авто-аренда
Сувениры
Пища
Чаевые
Пляжи

Туризм:

Морской
Горнолъжный
Спортивный
Лечебный 
Охотничий
"Винный"
Сельский
Религиозный
Исторический
Экологический
Варианты для отдыха

БГ-Бизнес:

Интернет БГ:

БГ-инфо в Интернете
БГ-портал
ы
Сайт
ы о Болгарии
Сайты друзья

Законы:

Конституция
Гражданство,
Вид на жительство
Инвестиции
Визовый режим

Наши услуги:

Наш магазин:

Бизнес идеи:

Внимание обман!

Mailing List

Гостевая книга

Об авторе


Связь с нами

 

Rambler's Top100

 

Болгарское законодательство 

Полнъй список болгарских законов (в алфавитном порядке):
ВАЛУТЕН ЗАКОН
ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
ЗАКОН ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ
ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО Bulgaria - ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВА
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 11.05.1989 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 18.12.1989 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1947 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1950 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1964 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1974 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 20.11.1989 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 28.03.1990 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 30.05.1984 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 7.07.1981 Г.
ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ OT 2002 Г.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ
ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2000 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2001 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2002 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2003 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2000 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2001 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2002 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2003 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЗА 1997 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЗА 1998 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЗА 1999 Г.
ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ
ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИТЕ С УКАЗ N: 88 НА ПРЕЗИДИУМА НА НС ОТ 12 МАРТ 1953 ГОДИНА (НЕОБНАРОДВАН) НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЧЕРКВА В ПРЕДЕЛИТЕ НА НРБ
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, НАПРАВИЛИ ПОСТЪПКИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ДРУГИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ - СЕПТЕМВРИ 1989 Г.
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И АТЕЛИЕТА
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ПО ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ И ЗС
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
ЗАКОН ЗА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Bulgaria - SUPREME ADMINISTRATIVE COURT ACT
ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
ЗАКОН ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАКОН ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
ЗАКОН ЗА ДЕНОМИНАЦИЯ НА ЛЕВА
ЗАКОН ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА
ЗАКОН ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МОНАРХИЯТА И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
ЗАКОН ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВЕН ФОНД
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1998 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1999 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2000 ГОДИНА
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2001 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2003 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС ELECTRONIC DOCUMENT AND ELECTRONIC SIGNATURE ACT
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ЗАКОН ЗА ЗАМЯНА НА ВОИНСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА
ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ
ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
ЗАКОН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, УГОВОРЕНИ В ЗЛАТО
ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
ЗАКОН ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, СЪЮЗ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И БПС
ЗАКОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБСЛУЖВАНИ КРЕДИТИ
ЗАКОН ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ЗАКОН ЗА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ЗАКОН ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ И КРЪВОПРЕЛИВАНЕ
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО
ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ЗАКОН ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД "13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ"
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СЕЛА И СЕЛИЩА ЗА ГРАДОВЕ И СЕЛИЩА ОТ ГРАДСКИ ТИП
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗАКОН ЗА ОДОБРЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ
ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО
ЗАКОН ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ГРАЖДАНИ
ЗАКОН ЗА ОТМЕНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ИЗДАДЕНИ ДО 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.
ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ВРЕМЕННО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ
ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ДРУГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА
ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРБИТРАЖ
ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖ
ЗАКОН ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ
ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ
ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ БЕДСТВИЯ
ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
ЗАКОН ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ
ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2003 Г.
ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2001 Г.
ЗАКОН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СИГНАЛИТЕ, ЖАЛБИТЕ И МОЛБИТЕ
ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА
ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ, ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И ВОЙСКИТЕ НА КОМИТЕТА ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКОН ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ МАНДАТА НА ОКРЪЖНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И РАЙОННИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ И НА КМЕТСТВАТА
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ЗАКОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ, ПРЕДВИЖДАЩИ ТАКАВА ЮРИСДИКЦИЯ
ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ПРАВА НА РЕДОВНИ УЧИТЕЛИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН
ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ
ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЗАЕМИ, ОТПУСКАНИ НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" - ЕАД, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 5-И И 6-И БЛОК НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" - ЕАД
ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА
ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
ЗАКОН ЗА СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
ЗАКОН ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ФОНДОВЕ
ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 47 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБРАЗЦИ
ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "БУЛГАРГАЗ" - ЕАД, КЪМ ДЪРЖАВАТА
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ЗАЕЛИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ДЪРЖАВНИ ДВОРНИ МЕСТА
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА КУПУВАЧИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЧАСТНИ ДОГОВОРИ
ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА БРАКОВЕ, СКЛЮЧЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 7 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕСЕННИТЕ И ПРОЛЕТНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТИ ЗА СТОПАНСКАТА 1993 - 1994 г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕСЕННАТА И ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ЗА СТОПАНСКАТА 1992 - 1993 Г.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРЕЗ 1993 Г.
ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ
ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

 

 

Наши друзья:

BGReal

BGRealConsult

BGInfo

BGRu.net

ШСД-БГ

 

Для контактов: abashev@bitex.com

 

Начало - Рассылка - Болгария - Туризм - Бизнес - Услуги - Идеи - Интернет - Законы

Click here to visit our sponsor

Перепечатка материалов сайта разрешается при указании источника: "О Болгарии по-русски" и адреса: http://obolgarii.narod.ru
Все права принадлежат Юрию Абашеву © 2003 abashev@bitex.com
Hosted by uCoz